خدمات سرویس درمحل مشتری

خدمات سرویس درمحل مشتری خدمات سرویس درمحل مشتری

خدمات سرویس درمحل مشتری

در دوره گارانتی و پس از آن این شرکت متعهد به ارائه خدمات فنی می باشد.بدیهی است در صورت گارانتی بودن بدون دریافت هزینه خدمات مشمول گارانتی انجام خواهد شد
در هر حالت و در صورت بروز مشکل و یا نیاز به انجام سرویس های مرتبط با لیفتراکها مشتریان محترم پس از تکمیل و ارسال فرم درخواست سرویسکار از خدمات این شرکت بهره مند خواهند شد لیفتراک ها به مدت ۲۰۰۰ ساعت یا یکسال (هر کدام زود تر تمام شود ) گارانتی خواهند بود. بدیهی است شرایط گارانتی در گواهی فروش لیفتراک ها ذکر شده و خدمات   پس از فروش تابع مقررات شرکت بوده و طبق شرایط مذکور عمل خواهند نمود.

خدمات ارائه شده که مشمول گارانتی نبوده ( مثل سرویسهای ادواری و یا ایرادات وجود آمده توسط مشتری) و یا پس از اتمام گارانتی توسط واحد خدمات پس از فروش انجام و پس از اتمام کار صورت حساب مربوطه ارسال خواهد شد.

Enter your keyword